UA-96991388-1

วันหยุดสิ้นปี

31 ธ.ค. 2561  -  31 ธ.ค. 2561

เรียน ลูกค้าที่เคารพ
 
บริษัทฯ หยุดทำการในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เนื่องในวันสิ้นปี
และจะกลับมาเปิดทำการในวันที่ 2 มกราคม 2562
 
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ฮีโน่ เทคโนโลยี จำกัด