UA-96991388-1

วันเข้าพรรษา (หยุดชดเชย)

10 ก.ค. 2560  -  10 ก.ค. 2560

เรียน ลูกค้าที่เคารพ
 
บริษัทฯ หยุดทำการในวันที่ 10 กรกฎาคม 2560 ชดเชยเนื่องในวันเข้าพรรษา
และจะกลับมาเปิดทำการในวันที่ 11 กรกฎาคม 2560
 
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ฮีโน่ เทคโนโลยี จำกัด